Jump to content
Sommarrea 30-50 % rabatt. Till rean ➜25-40 % rabatt på utvalda Ryggsäckar ➜

Mer hållbar och rättvis värdekedja

  1. Home
  2. Info
  3. Mer hållbar och rättvis värdekedja

Vi är mycket måna om att ha en hållbar och ansvarsfull affärspraxis genom hela vår värdekedja. Vårt övergripande mål är att bidra till en positiv utveckling i de lokalsamhällen där vi är verksamma. Därför arbetar vi för att säkerställa anständiga arbetsförhållanden, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, och utforskar kontinuerligt hållbarare tillverkningsmetoder och ser över hur vi kan reducera klimatgasutsläppen från tillverkningen.

Aktsamhetsvärderingar och hållbar affärspraxis

Bergans har drivits av hängivna friluftsmänniskor i över 100 år. Vi är beroende av både människor och natur. Vi behöver naturresurser för att tillverka våra produkter och människor för att designa, tillverka och distribuera dem. Vi lever av produkter som ska användas ute i naturen av vandringsälskande människor. Därför måste vi bidra till att ta hänsyn till människor och natur som påverkas av vår verksamhet, för både dagens och framtidens generationer.

För oss är en hållbar affärspraxis som respekterar människor, samhällen och miljö en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Därför arbetar vi kontinuerligt och strategiskt för att säkerställa detta.

Vi är medlemmar i STICA (The Swedish Textile Initiative on Climate Action), där vi tillsammans med andra aktörer i vår bransch har förpliktigat oss att sätta upp vetenskapsbaserade mål för att reducera klimatutsläppen i enlighet med Parisavtalet, rapportera årliga utsläppstal och initiera konkreta åtgärder för att reducera utsläppen i hela värdekedjan. Läs vår gemensamma rapport

Rapportering till norska Åpenhetsloven

Bergans har varit medlem i och rapporterat till Etisk Handel Norge sedan 2009. Genom medlemskapet har vi förpliktigat oss att utföra aktsamhetsvärderingar som bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Läs vår senaste rapport (PDF)

Har du frågor till oss om Åpenhetsloven?

Du är hjärtligt välkommen till att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med människorna i vår värdekejda.


Människorna i vår värdekejda

Som mångårig medlem i Etisk Handel Norge har vi på Bergans förpliktigat oss att arbeta aktivt med aktsamhetsvärderingar, och att säkerställa en bärkraftig affärspraxis som respekterar människor, samhälle, djurvälfärd och miljö. Detta gäller både vår egen verksamhet och hela leverantörskedjan. Vi förväntar oss att våra leverantörer och samarbetspartners gör detsamma.

Genom att utföra aktsamhetsvärderingar blir vi bättre rustade att förhindra, förebygga eller begränsa negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden som vårt företag kan kopplas till direkt eller indirekt.

Aktsamhetsvärderingar

Aktsamhetsvärderingar räknas som den internationella standarden för bra samhällsansvar. Den bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande.

Aktsamhetsvärderingar är en metod som alla medlemsföretag i Etisk Handel Norge förpliktigar sig att använda. Metoden innebär 6 steg (se bilden) där vi som företag ska genomföra egna riskkartläggningar av negativ inverkan på människor, djur, samhälle och miljö, och stoppa, förebygga och reducera sådan inverkan. Åtgärderna ska övervakas och utvärderas, och kommuniceras till dem som berörs. Där våra aktiviteter orsakar eller medverkar till negativ inverkan på människor, samhälle eller miljö ska vi stoppa den här aktiviteten och försöka åtgärda skadan. Där leverantören är ansvarig för den negativa inverkan/skadan är leverantören även ansvarig för åtgärdandet.

Policy för hållbar affärspraxis

Vår ”Policy för hållbar affärspraxis” utgör, tillsammans med våra etiska riktlinjer för leverantörer, grunden för hållbarhetsarbetet i vår värdekedja. Den beskriver hur vi arbetar med aktsamhetsvärderingar; en strategiskt och riskbaserad ansats som ska säkerställa att vi respekterar och värnar om människor, samhällen och miljö i vår egen verksamhet och i hela leverantörskedjan.

Ladda ner vår policy för hållbar affärspraxis English (PDF) | Norska (PDF)

Etisk Handel Norge

Bergans har varit medlem i Etisk Handel Norge sedan 2009. Etisk Handel Norge är en medlemsorganisation och ett resurscenter för hållbar handel. Syftet är att främja en ansvarsfull affärspraxis i leverantörskedjor, så att handeln bidrar till att värna om mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, samhälle och miljö.

Som medlem får vi bra rådgivning om vårt arbete med uppföljning av vår egen värdekedja av en personlig rådgivare. Dessutom får vi högre kompetens genom olika kurser och seminarier, samt tillgång till bra redskap och mätmetoder. Dessutom representerar nätverket i Etisk Handel Norge en värdefull källa till samarbete med andra aktörer i branschen. Tillsammans är vi starkare i mötet med de utmaningar som vi ställs inför, och vi har fler möjligheter att uppnå förbättringar när vi samarbetar.

Vi rapporterar årligen till Etisk Handel Norge kring vårt arbete med aktsamhetsvärderingar i värdekedjan. Ladda ner vår årsrapport (PDF, NO) Bekräftelse på uppnådd basnivå (PDF, NO)

Läs mer om Etisk Handel Norge (NO)

Etiska riktlinjer för leverantörer

Våra etiska riktlinjer för leverantörer, vår ”Code of Conduct”, utgör grunden för samarbetet med våra leverantörer. Riktlinjerna ställer krav på arbetsrätt och mänskliga rättigheter, HMS- och byggnadssäkerhet, kemikaliehantering, korruption och djurvälfärd. De etiska riktlinjerna är utarbetade i samarbete med Etisk Handel Norge och bygger på internationellt erkända standarder som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO-konventionerna.

Alla våra leverantörer måste skriva på att de har tagit emot och förstått innehållet i vår Code of Conduct, och den utgör grunden för att godkännas som ny Bergans-leverantör. Vi besöker alltid leverantörerna innan vi ingår avtal med dem. Vi följer upp kraven i riktlinjerna genom fabriksinspektioner, i dialog med och genom förbättringsprogram tillsammans med våra leverantörer. De flesta av våra leverantörer har vi samarbetat med i många år. Vi anser att ett långsiktigt samarbete som bygger på respekt och tillit utgör den bästa grunden för att uppnå förbättringar för både människor och miljö.

Ladda ner våra Etiska riktlinjer för leverantörer (PDF)

Utbildning i grundläggande rättigheter

Bergans vill bidra till att skapa förbättringar i de fabriker som tillverkar våra produkter. En grundläggande förutsättning är att arbetarna i fabriken känner till sina rättigheter och att det finns en bra dialog mellan arbetare och ledning i fabriken (social dialog). Därför har Bergans ingått ett samarbete med QuizRR, ett svenskt företag som arbetar med utbildning i grundläggande rättigheter i fabriker. Tre av våra fabriker i Kina deltar i detta, och fram tills idag har 1 375 arbetare genomgått sammanlagt 6 703 utbildningsprogram i arbetsrätt. Vi planerar nu att utöka utbildningsprogrammen till ytterligare fabriker.

Mer om QuizRR

Leverantörer

Värdekedjor inom textilindustrin är ofta långa och komplexa och går hela vägen från råvara till färdig produkt.

Bergans äger inga fabriker utan samarbetar med ett antal leverantörer som har hög kompetens inom tillverkning av kläder, ryggsäckar, tält etc. Tillverkarna är några av våra viktigaste partners, därför är förtroende och nära dialog helt avgörande i vårt arbete.

För oss är det en självklarhet att producera under sunda förhållanden, både säkerhetsmässigt, miljömässigt och etiskt, ändå kan det ibland vara utmanande att få det att hända. För att säkerställa ansvarsfull produktion och schyssta arbetsvillkor strävar vi alltid efter att ingå långsiktiga samarbeten utifrån tydliga krav med regelbunden och tät uppföljning.

Lista över våra leverantörer

Klimat och miljö i vår värdekedja

Den globala textilindustrin, som vi är en del av, bidrar till betydande klimatgasutsläpp och därmed till den globala uppvärmningen. Samtidigt bidrar industrin till att skapa högre förbrukning och därmed en ökande mängd avfall. Vi är medvetna om att vi är en del av problemet, och vi är därför redo att ta ansvar och bli en del av lösningen.

Vi på Bergans arbetar aktivt med att reducera våra utsläpp och minska vår negativa inverkan på natur och klimat. Samtidigt erbjuder vi tjänster som förlänger livslängden på våra produkter.

Klimatutsläpp - kartläggning, målsättning, åtgärder

Kartläggning av klimatutsläppen i hela vår värdekedja är en komplicerad uppgift, och att reducera utsläppen i produktionen är inte ett jobb som vi klarar av på egen hand. Därför är vi medlemmar i STICA (se nedan), där vi tillsammans med många andra aktörer i textilbranschen arbetar för att sätta upp vetenskapsbaserade reduktionsmål och initiera åtgärder för att reducera våra klimatgasutsläpp i enlighet med Parisavtalet.

Vi på Bergans har kartlagt våra utsläpp med hjälp av GHG-protokollets indelning i scope 1, 2 och 3. Scope 1 och 2 kartlade vi för första gången 2018. Scope 1 representerar utsläpp från fordon och alla byggnader som vi disponerar (butiker, lager, huvudkontor), och scope 2 är all energi som vi förbrukar. Vi har redan vidtagit flera åtgärder för att reducera de här utsläppen, bland annat genom att reducera och förbättra bilparken och investera i förnybar energi. Vi köper ursprungsgarantier för både vår norska och vår tyska energiförbrukning från vattenkraftverk. 2020 flyttade vi dessutom vårt huvudkontor till en ny och mer energieffektiv byggnad i Asker, nära en kollektivknutpunkt.

Det avgjort största klimatavtrycket har vi i scope 3, som är från produktion av material och produkter, samt transport uppströms i vår värdekedja. Under 2020 kartlade vi för första gången också de här utsläppen, i nära samarbete med STICA och övriga textilaktörer.

Bergans har satt upp följande klimatmål:

  • 60 % minskning av absoluta klimatutsläpp före 2025 för scope 1 & 2, med basår 2018

  • 50 % minskning av absoluta klimatutsläpp före 2030 för scope 3, med basår 2020

Läs mer om GHG-protokollet

Tillsammans är vi starkare

Vi vet att vi får ett större genomslag om vi samarbetar med andra. Därför har vi valt att gå med i STICA – The Swedish Textile Initiative for Climate Action. Tillsammans med andra textil- och modeaktörer baserade i Norden arbetar vi aktivt för att skapa en hållbarare industri. Syftet med STICA är att stötta textil- och klädindustrin till att minska klimatgasutsläppen enligt FN:s ”Framework on Climate Change” och Parisavtalet.

Initiativet skapar en plattform där vi kan samarbeta med andra medlemmar, dela och lära om bästa praxis och nya lösningar samt få insikt i klimatspecifika data och innovationer.

Att vara en del av STICA innebär att vi kontinuerligt måste rapportera våra framgångar för att säkerställa att vi är på rätt väg. Initiativet håller oss ansvariga för att uppfylla våra klimatlöften.

STICA vill hålla oss ansvariga genom att:

Kräva att vi årligen rapporterar och publicerar vår rapport om klimatgasutsläpp och reduktioner offentligt.

  • Säkerställa att vi sätter upp vetenskapsbaserade mål i linje med 1,5-gradersmålet.

  • Säkerställa att vi ständigt sätter upp nya mål. Som en del av STICA är vi ålagda att göra mer än vår andel före 2050.

Läs mer om STICA

Save the Seasons

Årstiderna är själva premissen för vårt friluftsliv. Kanske betyder vintern något extra för oss norrmän. För väldigt många är möjligheten ta en skidtur, utöva friåkning eller åka pulka med barnen lika med livskvalitet. Samtidigt är de växlande årstiderna helt avgörande för naturen och ekosystemen. Klimatförändringarna hotar årstiderna, vilket i sin tur betyder att djur, växter och människor riskerar att förlora sitt livsuppehälle. När årstiderna försvinner kommer det att få konsekvenser för mycket mer än skidturerna i skog och mark.

Bergans anser att vårt friluftsliv och många andra aktiviteter knutna till växlande årstider är en del av vårt gemensamma kulturarv. Därför tog vi initiativ till att årstiderna bör förklaras som skyddsvärda. Genom kampanjen ”Save the Seasons” uppmanade WWF, Bergans och över 10 000 personer norska myndigheter att stötta ett krav på att årstiderna borde sättas upp på Unescos världsarvslista.

Bättre materialanvändning

Vilka material vi väljer att använda i våra produkter påverkar också vår totala klimaträkenskap. Våra produktutvecklare väljer ständigt mer återvunna material, som återvunnet dun och återvunnen ull och polyester, vilket minskar behovet av fossila och klimatintensiva råmaterial. Vi är dessutom ständigt på jakt efter nya och innovativa material som kan ersätta råvaror med stor klimatpåverkan.

Ett exempel är vårt innovationssamarbete med Spinnova. Spinnova är en finsk utvecklare av innovativ teknologi för mekanisk framställning av cellulosabaserade textilfibrer. Teknologier som bygger på att utveckla textilfibrer av cellulosa genom kemiska processer har funnits ett tag. Det som gör Spinnovas patenterade lösning revolutionerande är att den inte använder skadliga kemikalier i framställningen, använder endast lite energi och vatten, och efterlämnar endast lite restavfall. Dessutom är det möjligt att återvinna produkterna till nya textilfibrer genom samma mekaniska process – och få samma höga kvalitet.

Läs om The Collection of Tomorrow

Läs om Spinnova

Bättre infärgningsmetoder

Traditionell infärgning av textilier och material kräver mycket vatten, energi och kemikalier. Den här processen står därför för en stor del av klimatavtrycket inom textilproduktionen. Det utvecklas ständigt nya teknologier som kan bidra till att reducera det här avtrycket. Bergans använder den nya infärgningsteknologin Spindye (solution dye) för infärgning av den återvunna polyestern i vår skidkollektion Stranda.

Istället för att färga det färdiga materialet startar infärgningen mycket tidigare. Här färgas de återvunna plastpelletsen innan de spinns till tråd och tyg. Lite på samma sätt som man färgar hårdplast (plasten färgas innan den omvandlas till en produkt). På så vis sparar vi 75 % vatten och 90 % kemikalier. Samtidigt blir färgen starkare och bleknar inte, eftersom tråden är genomfärgad.

Den här teknologin är för närvarande något mer kostnadskrävande än traditionell infärgning, och den är inte riktigt lika tillgänglig. Samtidigt kräver den att vi väljer färg mycket tidigt under processen, vilket kan vara en risk med tanke på försäljningen av produkterna.

Läs mer om Spindye

Läs om Stranda-kolleksjonen

Klimatkompensation

Vi bedömer också möjligheter till klimatkompensation när vi inte klarar att minska utsläppen. 2019 kompenserade vi till exempel för vår Rabot 365-kollektion. Trots att den är tillverkad av återvunnen polyester och polyamid samt återvunnet dun, har återvunnet förpackningsmaterial och fraktas med båt, kan vi inte undvika att den påverkar miljön och klimatet. Därför beräknade vi utsläppen för den här kollektionen och valde att betala en klimatkompensation för de utsläpp som vi inte lyckades undvika, och pengarna gick till att stötta en biogasanläggning i Suzhou i Kina. Vi har nu valt att inte längre fortsätta med klimatkompensation.

Lång livslängd minskar klimatbelastningen

Ju längre livslängd en produkt har desto mindre blir dess totala miljöbelastning. Därför tillverkar vi produkter av hög kvalitet som är designade för att leva ett långt och aktivt liv. Vi designar också våra produkter med tanke på reparation. Vi gör det möjligt för kunderna att använda produkterna så länge som möjligt genom att erbjuda tjänster som reparation, redesign, andrahandsförsäljning, uthyrning och prenumeration.

Läs om våra cirkulära tjänster

Kemikalier

Våra plagg är tekniskt avancerade med höga funktionskrav. Kemikalier är nödvändiga för produktionen av dessa högteknologiska material, men vi ska ha kontroll på de kemikalier som används i tillverkningen och i efterbehandlingen av våra produkter. Vi arbetar aktivt för att undvika användningen av skadliga kemikalier – både för miljön, medarbetare, leverantörer och för våra kunders hälsa och säkerhet. Vi deltar dessutom i olika forskningsprojekt och andra initiativ för att bidra till ständigt bättre kemikaliehantering och för att bidra till problematiken kring utsläpp av microfiber, som TMC.

Mer om kemikalier

Om The Microfibre Consortium (TMC)

Cykelvänlig arbetsplats

Att göra det möjligt för medarbetare att välja en aktiv resväg till och från arbetet är viktigare än någonsin. Med Cykelvänlig arbetsplats får vi vägledning och råd kring hur vi på bästa sätt gör det möjligt för fler att cykla till arbetet. Dessutom genomför vi en årlig reseundersökning bland medarbetarna. Bergans huvudkontor i Asker certifierades som en ”Cykelvänlig arbetsplats” 2022.

Läs om cykelvänlig arbetsplats (NO)

Miljøfyrtårn

Vi är stolta över att Bergans uppfyller Miljøfyrtårnets branschkrav och är ett officiellt godkänt Miljøfyrtårn-företag.

Miljøfyrtårn är ett nationellt norskt certifieringssystem som ställer specifika krav på vårt miljöarbete och vår miljöledning. Detta ger oss konkreta och mätbara åtgärder. Som Miljøfyrtårn-företag uppfyller vi krav inom arbetsmiljö, energiförbrukning, inköp och materialförbrukning, avfallshantering, transport och klimatutsläpp. Bergans har godkänts av en offentligt certifierare och certifikatet är giltigt tre år åt gången. Det här certifieringssystemet stöds och rekommenderas av norska miljödepartementet.

Från och med 2022 är Bergans certifierat enligt huvudkontorsmodellen, och vi kommer fortsätta att certifiera egenägda butiker framöver.

Se vår rapportering til Miljøfyrtårn (NO)

Läs om Miljøfyrtårn

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialets allra viktigaste roll är att skydda och bevara produkten hela vägen hem till dig som kund. Om inte förpackningsmaterialet är bra nog och produkterna skadas, blir resultatet en stor miljöbelastning. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med att minska användningen av förpackningsmaterial där så är möjligt, återanvända förpackningsmaterial – och hitta allt hållbarare material till våra förpackningar.

Bergans är medlem i Grønt Punkt Norge och Handelens Miljøfond, och deltar i större pilotprojekt för att minska användningen av plastförpackningar tillsammans med European Outdoor Group.

Samarbete - hållbarhet är ingen tävling

För att vi ska kunna lösa klimatkrisen måste alla spela i samma lag. Både myndigheter, nationella och internationella organisationer, konsumenter och företag. Hållbarhet är ingen tävling, det finns ingen poäng med att ensam komma först i mål. Vi står inför så stora utmaningar att vi måste lyfta blicken och arbeta tillsammans, dra med oss varandra – mot samma mål. Det finns en anledning till att FN:s hållbarhetsmål är ett samarbete.

Här är några av de nätverk och initiativ som Bergans deltar i tillsammans med andra aktörer för att samarbeta kring hållbarhetsåtgärder: