Människorna i vår värdekedja

Människorna i vår värdekedja

Som mångårig medlem i Etisk Handel Norge har vi på Bergans förpliktigat oss att arbeta aktivt med aktsamhetsvärderingar, och att säkerställa en bärkraftig affärspraxis som respekterar människor, samhälle, djurvälfärd och miljö. Detta gäller både vår egen verksamhet och hela leverantörskedjan. Vi förväntar oss att våra leverantörer och samarbetspartners gör detsamma.

Genom att utföra aktsamhetsvärderingar blir vi bättre rustade att förhindra, förebygga eller begränsa negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden som vårt företag kan kopplas till direkt eller indirekt.

OM AKTSAMHETSVÄRDERINGAR

Aktsamhetsvärderingar räknas som den internationella standarden för bra samhällsansvar. Den bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande.

Aktsamhetsvärderingar är en metod som alla medlemsföretag i Etisk Handel Norge förpliktigar sig att använda. Metoden innebär 6 steg (se bilden) där vi som företag ska genomföra egna riskkartläggningar av negativ inverkan på människor, djur, samhälle och miljö, och stoppa, förebygga och reducera sådan inverkan. Åtgärderna ska övervakas och utvärderas, och kommuniceras till dem som berörs. Där våra aktiviteter orsakar eller medverkar till negativ inverkan på människor, samhälle eller miljö ska vi stoppa den här aktiviteten och försöka åtgärda skadan. Där leverantören är ansvarig för den negativa inverkan/skadan är leverantören även ansvarig för åtgärdandet.

Kontaktpunkt ansvarlighet

Policy för hållbar affärspraxis

Vår ”Policy för hållbar affärspraxis” utgör, tillsammans med våra etiska riktlinjer för leverantörer, grunden för hållbarhetsarbetet i vår värdekedja. Den beskriver hur vi arbetar med aktsamhetsvärderingar; en strategiskt och riskbaserad ansats som ska säkerställa att vi respekterar och värnar om människor, samhällen och miljö i vår egen verksamhet och i hela leverantörskedjan.

Ladda ner vår Policy för
hållbar affärspraxis

English (PDF) | Norska (PDF)

Etisk Handel Norge Logo

Etisk handel Norge

Bergans har varit medlem i Etisk Handel Norge sedan 2009. Etisk Handel Norge är en medlemsorganisation och ett resurscenter för hållbar handel. Syftet är att främja en ansvarsfull affärspraxis i leverantörskedjor, så att handeln bidrar till att värna om mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, samhälle och miljö.

Som medlem får vi bra rådgivning om vårt arbete med uppföljning av vår egen värdekedja av en personlig rådgivare. Dessutom får vi högre kompetens genom olika kurser och seminarier, samt tillgång till bra redskap och mätmetoder. Dessutom representerar nätverket i Etisk Handel Norge en värdefull källa till samarbete med andra aktörer i branschen. Tillsammans är vi starkare i mötet med de utmaningar som vi ställs inför, och vi har fler möjligheter att uppnå förbättringar när vi samarbetar.

Vi rapporterar årligen till Etisk Handel Norge kring vårt arbete med aktsamhetsvärderingar i värdekedjan.
Ladda ner vår årsrapport (PDF, NO)
Bekräftelse på uppnådd basnivå (PDF, NO)

Läs mer om Etisk Handel Norge (NO)

Etiska riktlinjer för leverantörer

Våra etiska riktlinjer för leverantörer, vår ”Code of Conduct”, utgör grunden för samarbetet med våra leverantörer. Riktlinjerna ställer krav på arbetsrätt och mänskliga rättigheter, HMS- och byggnadssäkerhet, kemikaliehantering, korruption och djurvälfärd. De etiska riktlinjerna är utarbetade i samarbete med Etisk Handel Norge och bygger på internationellt erkända standarder som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO-konventionerna.

Alla våra leverantörer måste skriva på att de har tagit emot och förstått innehållet i vår Code of Conduct, och den utgör grunden för att godkännas som ny Bergans-leverantör. Vi besöker alltid leverantörerna innan vi ingår avtal med dem. Vi följer upp kraven i riktlinjerna genom fabriksinspektioner, i dialog med och genom förbättringsprogram tillsammans med våra leverantörer. De flesta av våra leverantörer har vi samarbetat med i många år. Vi anser att ett långsiktigt samarbete som bygger på respekt och tillit utgör den bästa grunden för att uppnå förbättringar för både människor och miljö.

Ladda ner våra Etiska riktlinjer för leverantörer (PDF)

Utbildning i grundläggande rättigheter

Bergans vill bidra till att skapa förbättringar i de fabriker som tillverkar våra produkter. En grundläggande förutsättning är att arbetarna i fabriken känner till sina rättigheter och att det finns en bra dialog mellan arbetare och ledning i fabriken (social dialog). Därför har Bergans ingått ett samarbete med QuizRR, ett svenskt företag som arbetar med utbildning i grundläggande rättigheter i fabriker. Tre av våra fabriker i Kina deltar i detta, och fram tills idag har 1 375 arbetare genomgått sammanlagt 6 703 utbildningsprogram i arbetsrätt. Vi planerar nu att utöka utbildningsprogrammen till ytterligare fabriker.

Mer om QuizRR

Våra leverantörer

Vår leverantörskedja är lång och komplex, och går hela vägen från råvara till färdig produkt. Här hittar du en lista över våra leverantörer och deras fabriker.

Se vår lista över leverantörer

GÅ MED I BERGANS KUNDKLUBB!


Få chansen att vinna ett presentkort värt 10 000 kr,

få ett personligt välkomsterbjudande – och mycket mer…GÅ MED NU!