Jump to content
Sommersalg 30-50 % rabatt. Til salget ➜Tursekker 25-40 % rabatt. Til kampanjen ➜

Mer bærekraftig og rettferdig verdikjede

Vi er svært opptatt av å ha en bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis gjennom hele verdikjeden vår. Det overordnede målet vårt er å bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunn hvor vi har virksomhet. Derfor arbeider vi for å sikre anstendige arbeidsforhold og arbeids- og menneskerettigheter, samt at vi kontinuerlig utforsker mer bærekraftige produksjonsmetoder og ser på hvordan vi kan redusere klimagassutslippet fra produksjonen.

Aktsomhetsvurderinger og bærekraftig forretningspraksis

Bergans har blitt drevet av dedikerte friluftsfolk i over 100 år. Vi er avhengige av både mennesker og natur. Vi trenger naturressurser for å lage produktene våre og mennesker for å designe, produsere og distribuere dem. Vi lever av produkter som skal brukes ute i naturen av turglade folk. Derfor må vi bidra til å ta vare på mennesker og natur som påvirkes av virksomheten vår, for både dagens og fremtidens generasjoner.

For oss er det å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø en forutsetning for å drive vår virksomhet. Derfor jobber vi kontinuerlig og strategisk for å sikre dette.

Klimarapportering

Vi er medlem av STICA (The Swedish Textile Initiative on Climate Action), hvor vi sammen med andre aktører i bransjen vår har forpliktet oss til å sette oss vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimautslipp i tråd med Parisavtalen, rapportere årlige utslippstall og igangsette konkrete tiltak for å redusere utslipp i hele verdikjeden. Les mer i STICA fellesrapport og Bergans klimarapportering for 2022

RAPPORTERING TIL ÅPENHETSLOVEN

Bergans har vært medlem av og rapportert til Etisk Handel Norge siden 2009. Gjennom medlemskapet har vi forpliktet oss til å utføre aktsomhetsvurderinger som bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Les den siste rapporten vår (PDF)

Har du spørsmål til oss om Åpenhetsloven?

Les mer om vårt arbeid med mennesker i verdikjeden vår, og så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.


Menneskene i verdikjeden vår

Som mangeårig medlem av Etisk Handel Norge har vi i Bergans forpliktet oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger, og for å sikre en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn, dyrevelferd og miljø. Dette gjelder både i vår egen virksomhet og hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme.

Ved å utføre aktsomhetsvurderinger blir vi bedre i stand til å hindre, forebygge eller begrense negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som bedriften vår kan knyttes til direkte eller indirekte.

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger regnes som den internasjonale gullstandarden for godt samfunnsansvar. Den bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Aktsomhetsvurderinger er en metode som alle medlemsbedrifter i Etisk handel Norge forplikter seg til å bruke. Metoden innebærer 6 steg (se bildet) hvor vi som bedrift skal gjennomføre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene skal overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Vår «Policy for Bærekraftig Forretningspraksis» danner, sammen med våre etiske retningslinjer for leverandører, grunnlaget for bærekraftsarbeidet i verdikjeden vår. Den beskriver hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger; en strategisk og risikobasert tilnærming som skal sikre at vi respekterer og ivaretar mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Last ned vår policy for bærekraftig forretningspraksis Norsk (PDF) | English (PDF)

Etisk Handel Norge

Bergans har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2009. Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Formålet er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Som medlem får vi god rådgivning om vårt arbeid med oppfølging av vår egen verdikjede av en personlig rådgiver. Vi får også økt kompetanse gjennom ulike kurs og seminarer, samt tilgang til gode verktøy og malverk. I tillegg representerer nettverket i Etisk Handel Norge en verdifull kilde til samarbeid med andre aktører i bransjen. Sammen står vi sterkere i møte med de utfordringene vi står overfor, og vi har flere muligheter for å oppnå forbedringer når vi jobber sammen.

Vi rapporterer årlig til Etisk Handel Norge om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i verdikjeden. Last ned vår årsrapport for 2023 (PDF)

Les mer om Etisk Handel Norge

Etiske retningslinjer for leverandører

Våre etiske retningslinjer for leverandører, «Code of Conduct» danner grunnlaget for samarbeidet med leverandørene våre. Retningslinjene stiller krav til arbeids- og menneskerettigheter, HMS og bygningssikkerhet, kjemikaliehåndtering, korrupsjon og dyrevelferd. De etiske retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Etisk Handel Norge og er basert på internasjonalt anerkjente standarder som FNs menneskerettighetserklæring og ILO-konvensjonene.

Alle våre leverandører må signere på at de har mottatt og forstått innholdet i vår Code of Conduct, og den danner grunnlaget for å bli godkjent som ny Bergans-leverandør. Vi besøker alltid leverandørene før vi inngår avtaler med dem. Vi følger opp kravene i retningslinjene gjennom fabrikkinspeksjoner, i dialog med og gjennom forbedringsprogrammer sammen med leverandørene våre. De fleste av våre leverandører har vi samarbeidet med i veldig mange år. Vi mener at et langsiktig samarbeid basert på respekt og tillitt gir det beste grunnlaget for å oppnå forbedringer både for mennesker og miljø.

Last ned våre Etiske retningslinjer for leverandører (PDF)

Opplæring i grunnleggende rettigheter

Bergans ønsker å bidra til å skape forbedringer på de fabrikkene som produserer våre produkter. En helt sentral forutsetning for forbedringer er at arbeiderne på fabrikken kjenner til sine rettigheter og at det er god dialog mellom arbeidere og ledelsen på fabrikken (sosial dialog). Derfor har Bergans inngått et samarbeid med QuizRR, et svensk selskap som jobber med opplæring i grunnleggende rettigheter på fabrikker. Tre av våre fabrikker i Kina deltar på dette, og til nå har 1375 arbeidere gjennomført til sammen 6703 opplæringsprogrammer om arbeidsrettigheter. Vi planlegger nå å utvide opplæringsprogrammet til ytterligere fabrikker.

Mer om QuizRR

Om Bergans og Myanmar

Bergans har siden 2013 produsert hos leverandører i Myanmar. Situasjonen etter militærkuppet i 2021 er svært krevende, og vi vurderer situasjonen fortløpende. Gjennom et omfattende aktsomhetsarbeid og interessentdialoger, har vi per i dag kommet fram til at i den nåværende situasjon, så er det viktigere enn noen gang at alle som opererer i Myanmar jobber aktivt for å sikre anstendige og trygge arbeidsplasser, særlig for kvinner som representerer det store flertallet av tekstilarbeiderne i landet. Vi har på bakgrunn av aktsomhetsarbeidet vårt, på det nåværende tidspunkt valgt å forbli i Myanmar.

Les om våre vurderinger og vårt aktsomhetsarbeid i Myanmar

Les faktaark om tekstilindustrien i Myanmar

Leverandører

OG PRODUCENTER

Verdikjeder i tekstilbransjen er ofte lange og komplekse, og går hele veien fra råvare til ferdig produkt.

Bergans eier ingen fabrikker, men samarbeider med en rekke leverandører som har høy ekspertise og kompetanse på produksjon av bekledning, ryggsekker, telt osv. Produsentene er noen av våre viktigste samarbeidspartnere, derfor er tillit og tett dialog helt vesentlig i arbeidet vårt.

For oss er det er en selvfølge å produsere under forsvarlige forhold, både sikkerhetsmessig, miljømessig og etisk, likevel kan det av og til være utfordrende å få det til. For å sikre ansvarlig produksjon og anstendige arbeidsforhold søker vi alltid å inngå langsiktige samarbeid basert på tydelige krav med jevnlig og tett oppfølging.

Liste over leverandørene våre

Klima og miljø i verdikjeden vår

Den globale tekstilindustrien, som vi er en del av, bidrar til betydelige klimagassutslipp og dermed til den globale oppvarmingen. Samtidig er industrien med på å skape økt forbruk og dermed en økende mengde avfall. Vi er klar over at vi er en del av problemet, og er derfor klare for å ta ansvar og bli en del av løsningen.

Vi i Bergans jobber aktivt med å redusere utslippene våre og minske vår negative påvirkning på natur og miljø. Samtidig tilbyr vi tjenester som forlenger levetiden til produktene våre.

Klimautslipp – Kartlegging, sette mål, igangsette tiltak

Kartlegging av klimautslippene i hele verdikjeden vår er en komplisert oppgave, og det å redusere utslippene i produksjonen er ikke en jobb vi klarer gjøre helt alene. Derfor er vi medlem i STICA (se nedenfor), hvor vi sammen med mange andre aktører i tekstilbransjen jobber for å sette vitenskapsbaserte reduksjonsmål og får å igangsette tiltak for å redusere klimagassutslippene våre i tråd med Parisavtalen.

Bergans har kartlagt utslippene våre ved hjelp av GHG-protokollens inndeling i scope 1, 2 og 3. Scope 1 og 2 kartla vi for første gang i 2018. Scope 1 representerer utslipp fra transportmidler og alle bygg vi disponerer (butikker, lager, hovedkontor) og scope 2 er all energien vi bruker. Vi har allerede gjort flere tiltak for å redusere disse utslippene, blant annet ved å redusere og forbedre bilparken og investere i fornybar energi. Vi kjøper opprinnelsesgaranti både for vår norske og tyske energibruk fra vannkraftverk. I 2020 flyttet vi også hovedkontoret vårt inn i et nytt og mer energieffektivt bygg i Asker, nært et kollektivknutepunkt.

Det desidert største klimaavtrykket har vi i scope 3, som er fra produksjon av materialer og produkter, samt transport bakover i verdikjeden vår. I 2020 kartla vi for første gang også disse utslippene, i nært samarbeid med STICA og de andre tekstilaktørene. Last ned vår klimarapportering for 2022

Bergans har satt seg følgende klimamål:

  • 60 % reduksjon i absolutte klimautslipp innen 2025 for scope 1 & 2, med basisår i 2018
  • 50 % reduksjon i absolutte klimautslipp innen 2030 for scope 3, med basisår i 2020

Les mer om GHG-protokollen

Sammen står vi sterkere

Vi vet vi får større gjennomslag om vi samarbeider med andre. Derfor har vi valgt å bli med i STICA - The Swedish Textile Initiative for Climate Action. Sammen med andre tekstil- og moteaktører basert i Norden jobber vi aktivt for å skape en mer bærekraftig industri. Formålet til STICA er å støtte tekstil- og klesindustrien til å redusere klimagassutslipp i henhold til FNs «Framework on Climate Change» og Parisavtalen.

Initiativet gir en plattform der vi kan samarbeide med andre medlemmer, dele og lære om beste praksis, nye løsninger og få innsikt i klimaspesifikke data og innovasjoner.

Å være en del av STICA betyr at vi kontinuerlig må rapportere fremgangen vår for å sikre at vi er på rett vei. Initiativet holder oss ansvarlige for å levere klimaløftene våre.

Stica vil holde oss ansvarlige ved å:

Kreve at vi årlig rapporterer og publiserer vår klimagassutslippsrapport og reduksjoner offentlig

  • Sikre at vi setter vitenskapsbaserte mål i tråd med 1,5-graders celsius-veien
  • Sikre at vi setter stadig nye mål. Som en del av STICA er vi pålagt å gjøre mer enn vår andel før 2050

Les mer om STICA

Save the Seasons

Årstidene er selve premisset for friluftslivet vårt. Kanskje betyr vinteren noe ekstra spesielt for oss nordmenn. For veldig mange er det å gå en skitur, drive med frikjøring eller ake med barna synonymt med livskvalitet. Samtidig er de skiftene årstidene helt avgjørende for naturen og økosystemene. Klimaendringene truer årstidene, som igjen betyr at dyr, planter og mennesker står i fare for å miste livsgrunnlaget vårt. Når årstidene viskes ut vil det ha konsekvenser for mye mer enn skiturer i marka.

Vi mener at friluftslivet vårt og mange andre aktiviteter knyttet til skiftende årstider er en del av vår felles kulturarv. Derfor tok vi initiativ til at årstidene bør erklæres som verneverdige. Gjennom kampanjen «Save the Seasons» oppfordret WWF og Bergans og over 10.000 personer norske myndigheter til å fremme et krav om at årstidene burde settes inn på UNESCOS verdensarvliste.

Bruk av bedre materialer

Hvilke materialer vi velger å bruke i produktene våre, har også noe å si for det totale klimaregnskapet vårt. Våre produktutviklere velger stadig mer resirkulerte materialer som resirkulert dun, ull og polyester, noe som reduserer behovet for fossile og klimaintensive råstoffer. Vi er også stadig på jakt etter nye og innovative materialer, som kan erstatte råvarer med stor klimapåvirkning.

Et eksempel er vårt innovasjonssamarbeid med Spinnova. Spinnova er en finsk utvikler av innovativ teknologi for mekanisk fremstilling av cellulosebasert tekstilfiber. Teknologier som baserer seg på å utvikle tekstilfibrer av cellulose gjennom kjemiske prosesser har eksistert en stund. Det som gjør Spinnova sin patenterte løsning revolusjonerende er at den ikke benytter skadelige kjemikalier i fremstillingen, bruker lite energi og vann, og etterlater seg lite restavfall. I tillegg er det mulig å resirkulere produktene tilbake til ny tekstilfiber gjennom samme mekaniske prosess - og få den samme gode kvaliteten.

Les om the Collection of Tomorrow

Les om Spinnova

Bruk av bedre innfargningsmetoder

Tradisjonell innfarging av stoffer og materialer krever mye vann, energi og kjemikalier. Denne prosessen tilsvarer en stor del av klimaavtrykket i tekstilproduksjonen. Det utvikles stadig nye teknologier, som kan bidra til å redusere dette avtrykket. Bergans har tatt i bruk innfargingsteknologien Spindye (solution dye) på innfarging av den resirkulert polyesteren i skikolleksjonen vår Stranda.

I stedet for å farge det ferdige stoffet, starter innfargingen mye tidligere. Her blir de resirkulerte plast-pelletene farget før de spinnes til tråd og stoff. Litt på samme måte som en farger hardplast (plasten farges før den blir omdannet til et produkt). På denne måten sparer vi 75 % vann og 90 % kjemikalier. Samtidig blir fargen sterkere og falmer ikke, fordi tråden er farget gjennom.

Denne teknologien er foreløpig noe mer kostnadskrevende en tradisjonell innfarging, og den er litt mindre tilgjengelig. Samtidig fordrer den at vi må velge farge veldig tidlig i prosessen, noe som kan være en risiko med tanke på salg av produktene.

Les mer om Spindye

Les om Stranda-kolleksjonen

Klimakompansering

Vi vurderer av og til også muligheter for klimakompansering der vi ikke klarer å kutte utslipp. I 2019 kompenserte vi for eksempel for Rabot 365-kolleksjonen vår. Selv om den er laget av resirkulert polyester, polyamid og dun, har resirkulert emballasje og fraktes med båt, kan vi ikke unngå at den påvirker miljø og klima. Derfor beregnet vi utslippene for denne kolleksjonen og valgte å betale en klimakompensasjon for utslippene vi ikke klarte å kutte, hvor pengene gikk til å støtte et biogassanlegg i Suzhou i Kina. Vi har per i dag valgt å ikke fortsette med klimakompansering.

Lang levetid reduserer klimabelastningen

Jo lengre levetid et produkt har, desto mindre blir produktets totale miljøbelastning. Derfor lager vi produkter med høy kvalitet som er designet for å leve et langt og aktivt liv. Vi designer også produktene våre med tanke på reparasjon. Så legger vi til rette for at kundene skal kunne bruke produktene lengst mulig gjennom å tilby tjenester som reparasjon, redesign, bruktsalg, utleie og abonnement.

Les om våre sirkulære tjenester

Kjemikalier

Våre plagg er teknisk avanserte med høye funksjonskrav. Kjemikalier er nødvendig for produksjon av disse høyteknologiske materialene, men vi skal ha kontroll over de kjemikalier som brukes i produksjonen og i etterbehandlingen av våre produkter. Vi arbeider aktivt med å unngå bruk av skadelige kjemikalier, både for miljøet, medarbeidere, leverandører og for våre kunders helse og sikkerhet. Vi deltar også i ulike forskningsprosjekter og andre initiativer for å bidra til stadig bedre kjemikaliehåndtering og for å bidra til problematikken rundt utslipp av mikrofiber, som TMC.

Mer om kjemikalier

Om The Microfibre Consortium (TMC)

Sykkelvennlig arbeidslass

Å legge til rette for at ansatte skal velge en aktiv reisevei til og fra jobb er viktigere enn noen gang. Med Sykkelvennlig arbeidsplass får vi veiledning og råd til hvordan vi best mulig tilrettelegger for at flere skal sykle til jobb. Vi gjennomfører også en årlig reiseundersøkelse blant de ansatte. Bergans hovedkontor i Asker ble sertifisert som en «Sykkelvennlig arbeidsplass» i 2022.

Les om sykkelvennlig arbeidsplass

Miljøfyrtårn

Vi er stolte av at Bergans oppfyller bransjekravene til Miljøfyrtårn og er en offisielt godkjent Miljøfyrtårnbedrift.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som stiller spesifikke krav til vårt miljøarbeid og til miljøledelse. Dette gir oss konkrete og målbare tiltak. Som Miljøfyrtårnbedrift innfrir vi krav knyttet til arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfallhåndtering, transport og klimautslipp. Bergans er godkjent av en offentlig sertifisør, og sertifikatet er gyldig i 3 år av gangen. Denne ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Fra 2022 er Bergans sertifisert med Hovedkontormodellen, og vil fortsette med å sertifisere egeneide butikker framover.

Se vår rapportering til Miljøfyrtårn

Les om Miljøfyrtårn

Emballasje

Emballasjens aller viktigste rolle er å beskytte og bevare produktet helt fram til deg som kunde. Dersom ikke emballasjen er god nok og produktene blir skadet, vil det utgjøre en stor miljøbelastning. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å redusere bruk av emballasje der det er mulig, gjenbruke emballasje - og finne stadig mer bærekraftige materialer i emballasjen vår.

Bergans er medlem av Grønt Punkt Norge og Handelens Miljøfond, og deltar i større pilotprosjekter for å redusere bruk av plastemballasje sammen med European Outdoor Group.

Samarbeid – bærekraft er ingen konkurranse

For å løse klimakrisen må alle spille på lag. Både myndigheter, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forbrukere og bedrifter. Bærekraft er ingen konkurranse, det er ikke et poeng å komme alene først i mål. Vi står ovenfor så store utfordringer, at vi må løfte blikket og jobbe sammen, dra hverandre med - mot samme mål. Det er ikke uten grunn at et av FNs bærekraftsmål er samarbeid.

Her er noen av nettverkene og initiativene Bergans deltar i sammen med andre aktører for å samarbeide om bærekrafttiltak: